ŽENE ĆE VLADATI SVETOM: Nikola Tesla o buđenju ženskog intelekta i preuzimanju vlasti

ROĐEN: U Smiljanu (Lika), 10. jula 1856. – umro u Njujorku 7. januara 1943.

RODITELJI: Otac Milutin Tesla, sveštenik, majka Georgina Đuka, devojački Mandić, domaćica.

reklame

KRSNA SLAVA:Đurđevdan (Tesle), Lazareva subota (Mandići)

O PRECIMA:  Preci slavnog naučnika Nikole Tesle bez sumnje potiču iz zaseoka Drenovac kod Raduča u Lici. Oni su se u taj kraj doselili posle 1690. i odlaska Turaka iz Like. U Popisu Like i Krbave iz 1712. u zaseoku Drenovac su upisane porodice Stanka i Milašina Teslića, a na Radučkom polju, nedaleko od Bukove glavice, i porodica Stanka Teslića. Teslići su se kasnije, po svemu sudeći, transformisali u Tesle, a od koje dve pomenute porodice potiče Nikola Tesla nije moguće pouzdano utvrditi, piše poreklo.rs.

POREKLO PREZIMENA: U literaturi (O` Nil) se navodi da je prezime Tesla ogranak prezimena Draganić. Ova pretpostavka, međutim, nije dovoljno realna, jer se u popisu iz 1712. godine Draganići ne pominju u Raduču, ali se pominju porodice Vukadina, Staniše i Radoša Draganića u Metku. Neki smatraju da prezime Tesla potiče od zanata. Tesla, osim prezimena, predstavlja drvodelsku alatku. Radi se o nekoj vrsti sekire sa širokim sečivom nasađenim na držalju.

Prema predanju, koje je prepričavao i sam naučnik, ime Tesla dali su Draganići članovima jedne svoje pobočne grupe i to zbog jedne nasleđene osobine. Naime, bezmalo svi su imali vrlo široke, krupne i napred isturene gornje zube, koji su ličili na teslu. Nije se, međutim, pokazalo da je ovo predanje počivalo na iole valjanim dokazima, pa bi se sa više sigurnosti moglo prihvatiti da se prezime Radučkih Teslića pre 300 godina transformisalo u Tesle. Ovo tim pre što i danas ima Radučana koji današnjim Teslama kažu Teslići. Takođe, i Tesle i Teslići slave istu slavu – Đurđevdan.

DEDA I PRADEDA: Nikola Tesla dobio je ime po svom dedi Nikoli, koji potiče iz graničarske porodice. Mogao bi biti rođen oko 1780. godine u Raduču, u zaselku Drenovac ispod glavice Okić, gde je živeo i služio kao graničar u činu podoficira. U Napoleonovoj vojsci imao je čin narednika. Za hrabrost ispoljenu u borbama između 1808. i 1814. godine Francuzi su mu dodelili odlikovanje. Nikola se oženio Radučankom Anom Kalinić i sa njom je imao četvoro dece: sinove Milutina i Josifa i dve kćeri. Želeći da mu sinovi postanu krajiški oficiri dao ih je na školovanje u vojni oficirski zavod, ali ga oni nisu sa ljubavlju prihvatili. Pradeda Nikole Tesle zvao se Toma, ali o njemu nema bližih podataka.

OTAC MILUTIN: Otac Nikole Tesle Milutin rođen je 3. februara 1819. u Raduču, a umro je u Gospiću 1879. godine. Nemačku trivijalnu školu završio je u Gospiću, a zatim po želji oca počeo da pohađa krajišku oficirsku školu. Međutim, nije mu ležala kruta vojnička disciplina i ograničavanje slobode, pa je odlučio da napusti vojnu školu. Povod za napuštanje bio je prekor starešine da nije dobro očistio mesinganu dugmad na uniformi. Milutin tada ostavlja vojnu školu i odlazi u Plaški, gde 1845. završava bogosloviju sa najboljim uspehom u svojoj generaciji. Inače, Milutin je više bio pesnik i filozof. Pisao je pesme i članke o tekućim aktuelnim pitanjima svoga kraja, a potpisivao ih je pseudonimom „Srbin Pravičić“. Čitao je i govorio na nemačkom i italijanskom jeziku. U svom svešteničkom pozivu počeo je da radi kao kapelan u Štikadi kod Gračaca. Nešto kasnije je postavljen za sveštenika u Senju, zatim u Simljanu, pa u Gospiću. Poživeo je 60 godina.

MAJKA ĐUKA: Georgina Đuka Tesla (dev. Mandić), rođena je u Tomingaju kod Gračaca kao najstarija ćerka čuvenog gračačkog prote Nikole Mandića. Iako nepismena, Đuka je bila veoma umna i u odsustvu knjige primereno obrazovana. Njen otac je vodio poreklo iz ugledne porodice koja je dala crkvi i vojsci podjednak broj sinova (Đukin brat Petar se zamonašio i dobio ime Nikolaj Mandić, i bio mitropolit zvorničko-tuzlanski). To je bila porodica, čiji su sinovi, generacijama, sa malo izuzetaka, bili sveštenici, a kćeri se udavale za sveštenike. Đuka je bila Nikolina najstarija kćerka i kao takva bila je pozvana da se posle smrti majke brine o celoj porodici. To je bio i razlog što se nije mogla posvetiti školovanju, ali taj fakat nije ostavio presudne tragove na njeno obrazovanje. Blagodareći visokom stepenu inteligencije znala je napamet najveći deo pesama iz kosovskog i uskočkog ciklusa i ceo Gorski vijenac.

PORODICA: Milutin i Đuka doneli su na svet Milku, Danu i Angelinu – rođene u Senju, i Nikolu i mlađu mu sestru Milicu – rođene u Smiljanu.

BIGORAFIJA:  Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. u Smiljanu, a osnovnu školu i gimnaziju je završio u Gospiću i Karlovcu. Kad je 1873. završio gimnaziju u Lici je izbila epidemija kolere koja ga nije zaobišla, pa je pao u postelju čitavih devet meseci. Studije tehnike u Gracu je upisao 1877. i tamo ostao do 1879. kad je studije nastavio u Pragu. Iz Praga odlazi u Budimpeštu gde se zapošljava kod Telefonskog društva. Odatle odlazi u Pariz gde prihvata posao u Edisonovoj centrali, a ubrzo odlazi i u Njujork gde njegov pronalazački duh pronalazi plodno tle.

Izumeo je polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla.

Nikola Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112. Posthumno mu je priznato da je izumitelj radija.

IZVOR: Dušan Uzelac, „Lika i Srbi medačke opštine“; Vikipedija

loading...